• Responsive image
  • Responsive image
  • Responsive image

 Our-Results

S.S.C. RESULT MARCH 2015
RANK NAME Marks PERCENTAGE
1 Miss JHETAM MARIYA AASIF 446 89.20 %
2 Miss LOKHANDE MADIHA MUKHTIYAR 439 87.80 %
3 Miss KADIRI AAISHA HABIB 417 83.40 %
H.S.C RESULT FEBRUARY 2015

Arts
RANK NAME MARKS PERCENTAGE
1 Miss BURHANPURI YASMEEN MAZHER 520 80.00 %
2 Miss DAREKHAN SAMA MUAZZAM 504 77.53 %
3 Miss BAGDADI AASIYA YUSUF 491 75.53 %
COMMERCE
RANK NAME MARKS PERCENTAGE
1 Miss DESHMUKH EMAAN ZAKIR 577 88.74 %
2 Miss PARDESHI SUMAIYA AHMED 541 83.23 %
3 Miss SIRKHOT AAISHA BADRUDDIN 517 79.53 %
SCIENCE
RANK NAME MARKS PERCENTAGE
1 MASTER GHOLE FARHAN JABIR 479 73.69 %
2 MASTER NIKAM SUSMIT PRASHANT 467 71.84 %
3 MASTER GIRE MUBASSHIR HASAN MIYAN 466 71.69 %